REKLAMACJE

Regulamin reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym
 
www.sklep.agas.pl

 

1.    Jeśli zakupiony w naszym sklepie internetowym www.sklep.agas.pl produkt ma wadę Kupującemu czyli Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą (który deklaruje, że zawierana umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego) przysługuje prawo złożenia reklamacji w ramach rękojmi.

Wyłączamy reklamację z tytułu rękojmi dla Przedsiębiorców (poza Przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy deklarują, że zawierana umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego)

 

2.    Bardzo prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy o wypełnienie formularza szkody. Niesprawdzenie przesyłki nie wyłącza możliwości ewentualnej reklamacji, jednak w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

3.    Składając reklamację Kupujący może skorzystać z protokołu reklamacyjnego, (umieszczonej na końcu dokumentu). Istnieje możliwość wypełnienia tego dokumentu także w formie elektronicznej tutaj. Reklamacja może zostać złożona również w dowolnej formie, np. mailowo lub listem tradycyjnym, niemniej każdorazowo powinna zawierać: pełne dane adresowe zgłaszającego (imię i nazwisko, e-mail, adres pocztowy, nr telefonu), nazwę lub indeks katalogowy produktu, opis wady produktu ewentualnie zdjęcia tej wady, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

4.    Reklamacji nie podlegają wady produktu spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Klienta oraz wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją.

5.    Przebieg procedury reklamacyjnej:

a)       Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres mailowy sklep@agas.pl, listem tradycyjnym na adres AGAS Sp. z o.o. ul. Bodycha 97, 05-816 Michałowice – Reguły lub wypełniając dokument w formie elektronicznej tutaj.

b)      Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

c)       Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)      Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail, chyba że Kupujący wskaże inny sposób.

e)      W przypadku nieuznania reklamacji poinformujemy Kupującego o tym fakcie uzasadniając naszą decyzję.

 

 


 

 

FORMULARZ REKLAMACJI W RAMACH RĘKOJMII

___________________________________________________

 

 

AGAS sp. z o.o.

Reguły, ul. Bodycha 97

05-816 MICHAŁOWICE – REGUŁY

NIP: 521-31-11-424

KRS: 0000031931

Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 50 000,00 ZŁ

 

 

 

Dane zgłaszającego reklamację

Imię i nazwisko:

 

Adres:

ul.

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Nr reklamowanego zamówienia:

Nr dokumentu sprzedaży:

Data nabycia:

Data stwierdzenia wad:

 

 

Oświadczam, iż podany w formularzu adres mailowy jest przeze mnie używany i stanowi środek komunikacji na odległość. Równocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji na wskazany adres elektroniczny, ze skutkiem doręczenia, w momencie wysłania go z serwera sprzedającego.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGAS Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji. Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji reklamacji.

 

 

Dane reklamowanego produktu:

Nazwa:

Indeks katalogowy:

Ilość:

Dokładny opis wad i okoliczności ich powstania oraz wykrycia:

Określenie żądania zgłaszającego reklamację:

 

Jako dowód zakupu reklamowanego towaru przedkładam (proszę zaznaczyć wybraną opcję):

paragon

fakturę imienną

inne ……………………………………………………………………………………….

 

 

......................................................

Data i podpis Klienta

 

 

W przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie naszego Sklepu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 723 78 11 lub na adres e-mail: sklep@agas.pl

FORMULARZ REKLAMACJI (PDF)

FORMULARZ REKLAMACJI (formularz elektroniczny)Śledź nas na Facebooku