REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.agas.pl

 Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży detalicznej, dla konsumentów.


Klientów biznesowych na stałe współpracujących z firmą AGAS dotyczy regulamin zamieszczony na stronie
www.agas.pl/wspolpraca/

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.     Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez AGAS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, ul. Bodycha 97, 05-816 Michałowice – Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000031931, posiadającą NIP 5213111424 oraz REGON 016427708, której kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 zł, adres strony internetowej: www.agas.pl, adres poczty elektronicznej: agas@agas.pl (zwaną dalej: Sprzedawcą) oraz zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej towarów w ramach sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem Internetowym) działającego pod adresem www.sklep.agas.pl.

2.    Strona internetowa www.agas.pl oraz Sklep Internetowy stanowią własność Sprzedawcy, który jest uprawniony do wprowadzania w nich zmian, dodawania nowych treści, modyfikowania treści już istniejących oraz usuwania wszelkich treści, a także do usunięcia tych stron w całości.

3.    Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego zawierane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.agas.pl.

4.    Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.

5.    Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:

1)   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej zwanego k.c.;

2)   ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

3)   ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

4)   ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.);

5)   ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.);

6)   ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).

7)   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),

 

 

§ 2. Definicje

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:

 

1.    Sprzedawca - AGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, ul. Bodycha 97, 05-816 Michałowice – Reguły wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000031931, posiadającą NIP 5213111424 oraz REGON 016427708;

2.    Cena – cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług;

3.    Dowód Zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży;

4.    DOK - Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient – przez pocztę elektroniczną (e-mail), telefonicznie, albo w drodze korespondencji pisemnej – może uzyskać informacje na temat oferty Sprzedawcy, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

5.    Formularz Rejestracji - dostępny w Sklepie Internetowym elektroniczny formularz, którego wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną umożliwia utworzenie Konta;

6.    Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, którego wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną umożliwiają Kupującemu złożenie Zamówienia;

7.    Hasło - poufny ciąg znaków (liter lub cyfr) stanowiący indywidualne zabezpieczenie, konieczne do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta;

8.    Konto Klienta – oznaczony indywidualnym e-mailem (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, udostępniony Klientowi po dokonaniu rejestracji, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności lub usług i zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Kupującego w Sklepie Internetowym oraz w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych lub planowanych Zamówieniach;

9.    Koszyk – usługa, umożliwiająca Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem, przeliczenie ich wartości, wpisanie Kodów Promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny oraz wyświetlenie łącznej kwoty do zapłaty. Podczas wyboru Produktu Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;

10.   Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży. Klientem może być osoba zarejestrowana w Sklepie internetowym – posiadająca Konto Klienta albo osoba niezarejestrowana – nie posiadająca Konta Klienta;

11.   Kod Promocyjny - kod rabatowy wydawany przez Sklep Internetowy uprawniający do nabycia Produktów oferowanych do sprzedaży po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać Kod Promocyjny podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedającego;

12.   Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

13.   Login - adres poczty elektronicznej Klienta podany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Sklepie Internetowym podczas tworzenia Konta przez Klienta;

14.   Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom na automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail ofert oraz informacji związanych z działalnością Sprzedawcy lub jego partnerów handlowych;

15.   Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

16.   Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach opisanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub w odrębnych regulaminach;

17.   Przechowalnia – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wyświetlaniu w Sklepie Internetowym informacji o Produktach, które planuje nabyć Klient oraz możliwość generowania linku przekierowującego do Sklepu Internetowego;

18.   Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

19.   Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Kupującego, polegająca na założeniu Konta Klienta oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;

20.   Sklep Internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy znajdujący się pod adresem domenowym www.sklep.agas.pl;

21.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów k.c., zawierana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w języku polskim, za zapłatą Ceny przez Klienta, mająca za przedmiot Produkty;

22.   Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

 

 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1.    Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sprzedawcy.

2.    Sprzedawca przewiduje dwa sposoby składania i realizacji Zamówień:

1)   za pośrednictwem Konta Klienta - Konto można założyć przed przystąpieniem do zakupów lub w ich trakcie;

2)   bez rejestracji konta Klienta - podając dane do wysyłki w Formularzu Zamówienia.

3.    W każdym czasie Klient, korzystając z funkcjonalności oferowanych w panelu Konta Klienta, ma możliwość zmiany i poprawiania danych wprowadzonych przez siebie w trakcie tworzenia tego Konta.

4.    W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1)    podawania w Formularzu Zamówienia oraz w Formularzu Rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Klienta danych prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych;

2)    wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Polityką Prywatności;

3)    niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy;

4)    wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Polityką Prywatności; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem ido@agas.pl

5)  terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w wypadku Umowy Sprzedaży.

7.   Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień poprzez zawieszenie lub zlikwidowanie Konta Klienta w następujących przypadkach:

1)   podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;

2)   naruszania przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności innych Klientów;

3)   działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, przepisami prawa, lub zasadami współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne składanie Zamówień i nieodbieranie przesyłek z zamówionymi Produktami.

8.   Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu +48 (22) 723 40 33 (wew. 117) oraz pod adresem e-mail: sklep@agas.pl.

9.   Wyłączne prawa do treści udostępnianych na stronie internetowej www.agas.pl oraz w Sklepie Internetowym, a w szczególności prawa autorskie, nazwa, znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony jedynie do przeglądania (wyświetlania) tych treści nieodpłatnie.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej www.agas.pl oraz na stronach Sklepu Internetowego treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów i usług oraz towarów i usług osób trzecich.

 

 

 

§ 4. Przedmiot i zasady świadczenia usług elektronicznych

1.    Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

1)   umożliwieniu utworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

2)   umożliwieniu składania Zamówień i zawarcia Umowy Sprzedaży;

3)   umożliwieniu przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego;

4)   przesyłaniu Newslettera na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Newslettera) na wskazany przez Klienta adres e-mail.

2.    Na rzecz Klienta, który utworzył Konto Klienta, Sprzedawca dodatkowo świadczy bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego następujące usługi:

1)   umożliwia weryfikację statusu złożonego Zamówienia;

2)   aktualizuje na bieżąco status złożonego Zamówienia;

3)   przechowuje i udostępnia Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historię zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień;

4)   umożliwia przechowywanie informacji o planowanym nabyciu Produktów w Przechowalni;

5)   umożliwia generowanie linku do Przechowalni.

3.    Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Klient może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.

4.    Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługę Konta Klienta oraz składania Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

5.    Sprzedawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi Konta Klienta oraz składania Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, a także potwierdzenie faktu przystąpienia Klienta do korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

6.    Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.    Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.

8.    Celem skorzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego:

1)    jedno z wymienionych poniżej urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci Internet: komputer stacjonarny, laptop, notebook;

2)    połączenie z siecią Internet;

3)    przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;

4)    posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);

5)    sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;

6)    sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).

9.    Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach mobilnych.

 

§ 5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych

1.         Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w § 4 ust. 1 i 2 nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

2.         Warunkiem korzystania z usług wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych opisanych w § 4 ust. 8 Regulaminu.

3.         Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta lub Formularza Zamówienia. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych wymaga akceptacji Regulaminu. W wypadku korzystania przez Klienta z Sklepu Internetowego bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

4.         Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym.

5.         Świadczenie usług elektronicznych w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą jego Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy na adres: sklep@agas.pl.  Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim wypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

 

§ 6. Usługa Newslettera

1.         Chcąc korzystać z dostarczanej przez Sprzedawcę usługi Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na jego otrzymywanie poprzez:

1)        udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera albo

2)        zaznaczenie checkboxa „Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera” w procesie rejestracji Konta Klienta.

2.         Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez Klienta woli otrzymania Newslettera w ramach ustawień Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

3.         Usługa Newslettera wymaga akceptacji przez Klienta Polityki Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą Polityką.

4.         O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Sprzedawca.

5.         Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie dostarczania Newslettera poprzez:

1)        odznaczenie checkboxa "Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera" umieszczonej w Koncie Klienta w miejscu przeznaczonym do edytowania danych Klienta albo

2)        wybranie odpowiedniego linku aktywacyjnego zawartego w treści e-maila z Newsletterem albo

3)        zgłoszenie takiego żądania do DOK, z podaniem adresu e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

 

§ 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość usług elektronicznych

1.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią systemu teleinformatycznego, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu oraz opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu danych.

2.         W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klientów. W szczególności Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 

§ 8. Reklamacje usług elektronicznych

1.         Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

2.         Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług elektronicznych na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: sklep@agas.pl.  

3.    W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego należy w zgłoszeniu reklamacyjnym przytoczyć przyczyny uzasadniające reklamację oraz dobrowolnie dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację, w tym jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail. W przypadku braku zgody na udostępnieni danych prosimy o kontakt z Dział Obsługi Klienta (DOK) w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu +48 (22) 723 40 33 (wew. 117) oraz pod adresem e-mail: sklep@agas.pl.

4.         Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1.    Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży - w rozumieniu art. 71 k.c.

2.    Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę i każdego dnia tygodnia. Zamówienie może zostać złożone tylko przez Klienta, który zaakceptuje Regulamin i Politykę Prywatności.

3.    Klient obowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.    Sprzedaż w Sklepie Internetowym prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Klient może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

1)    złożenie Zamówienia wraz z założeniem Konta Klienta,

2)    złożenie Zamówienia poprzez wcześniej założone Konto Klienta (Klient zarejestrowany),

3)    złożenie Zamówienia bez założenia Konta Klienta (Gość);

6.    W celu skutecznego złożenia i zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt a) i b) niniejszego paragrafu, wymaga się:

1)  akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności;

2)  dodania wybranych Produktów do Koszyka;

3)  prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia;

4)  wyboru sposobu zapłaty Ceny oraz pozostałych wskazanych w Formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia;

5)  potwierdzenia złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny oraz pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.

7.    Do momentu potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym także możliwość dodawania lub usuwania poszczególnych Produktów.

8.    Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia, tj. zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień.

10. Każde nieopłacone Zamówienie oczekuje na płatność przez 7 (siedem) kolejno następujących po sobie dni i po tym czasie - jeśli Klient nie dokona płatności jest ono anulowane przez Sprzedawcę, a Umowa Sprzedaży zostaje uznana za niezawartą.

11. Zamówienia, w których brak jest możliwości potwierdzenia ich złożenia, w szczególności w przypadkach nieprawidłowego wypełnienia danych do wysyłki (nieistniejący e-mail lub brak telefonu), zostają anulowane w ciągu 7 (siedmiu) dni wraz z usunięciem danych osobowych w nim zawartych z bazy danych Sklepu Internetowego.

 

§ 10. Ceny, płatności i Promocje

1.    Ceny wyrażone w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie należne podatki. Ponadto zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi do Produktów sprzedawanych na wagę oraz na metry bieżące (mb) zamieszcza się również cenę detaliczną (za jednostkę). Podawane Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów Dostawy, które są wskazywane odrębnie, w trakcie składania Zamówienia.

2.    Całkowita Cena może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu Promocyjnego. Zasady przyznawania i wykorzystania Kodów Promocyjnych Sprzedawcy każdorazowo określa w odrębnym komunikacie dotyczącym konkretnej Promocji.

3.    Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Produktów.

4.    O całkowitej kwocie wartości Zamówienia, Klient jest informowany każdorazowo przed potwierdzeniem Zamówienia.

5.    Sprzedawca do każdego Zamówienia dołącza paragon fiskalny lub - w razie wyboru opcji „chcę otrzymać fakturę VAT” - fakturę VAT. W przypadku wybrania drugiej opcji niezbędne jest uzupełnienie Formularza Zamówienia o dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (nazwa kontrahenta/imię i nazwisko, NIP, ulica i lokal, kod pocztowy, miejscowość i państwo).

6.    Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

1)    płatność przy odbiorze,

2)    płatność przelewem bankowym,

3)    płatność internetowa – realizowana przez system Imoje.

7.    Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

8.    W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu, Zamówienia zrealizowane zostaną w momencie zaksięgowania całości wymaganych środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

9.    W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu, Zamówienia zrealizowane zostaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji płatności.

10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona Płatności w terminie 7 (siedmiu) dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, informując o tym Kupującego przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

11. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Kupującego do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości płatniczych wobec Sprzedawcy.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

13. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamówienia realizowane są do kwoty 500zł brutto, po przekroczeniu tej kwoty, nie mam możliwość złożenia zamówienia z płatnością pobraniową.

 

§ 11. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1.  Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, (który deklaruje, że zawierana umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego) może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2.  Termin 14 (czternastu) dni do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3.  Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4.  W wypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@agas.pl. W wypadku złożenia przez Klietna oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.  W wypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Kklientowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.  W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.  Sprzedawca zwraca Klientowi koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy. Jeśli Klient wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.  W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Klient.

9.  Zwracany towar wraz z dołączonym dowodem zakupu należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.

10.      Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 12. Dostawa

1.  Dostawa dokonywana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Dostawa Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym, dokonywana jest poprzez firmę kurierską.

3.  Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia (w Formularzu Zamówienia).

4.  Koszty dostawy ponosi Klient.

5.  Koszt dostawy podawany jest każdorazowo podczas procedury składania Zamówienia.

6.  Czas dostawy Produktu do Kupującego wynosi od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) dni roboczych.

7.  Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej należy potwierdzić pisemnym pokwitowaniem.

8.  Klient zobowiązuje się do odebrania zamówionego i dostarczonego mu Produktu.

 

§ 13. Reklamacja

1.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 k.c.

2.    Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wyłącza możliwości ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

3.    W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, wypełniając Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4.    Reklamacja może zostać złożona także w innej formie, niemniej każdorazowo powinna zawierać: pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko lub nazwa firmy, e-mail, adres pocztowy), opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

5.    Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód Zakupu lub jego kopię (może nim być rachunek, potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający nabycie Produktu od Sprzedawcy).

6.    Reklamacje należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy lub wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na adres: sklep@agas.pl.  

7.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternaście) dni, rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

§ 14. Gwarancja

1.       Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją Producenta.

§ 15. Ochrona danych osobowych

1.           Z chwilą zarejestrowania przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym lub zawarcia umowy o usługę Newslettera (zgodnie z § 6 Regulaminu), Klient proszony jest o  wyrażenie zgody poprzez formularz zgód na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umów zawieranych ze Sprzedawcą oraz prowadzenia przez Sprzedawcę akcji promocyjnych i działań marketingowych.

2.      Sprzedawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia oraz danych podanych w toku procedury reklamacyjnej i kontaktu z DOK. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji umowy sprzedaży lub reklamacji.

 

3.      Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzana danych osobowych Klientów opisane są w Polityce Prywatności.

 

§ 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń

1.         Jeśli Klient będący Konsumentem składa reklamację co do jakości zakupionego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, a Sprzedawca nie uzna roszczenia konsumenta, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2.         Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.

1)        postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;

2)        wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

3)        interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

4)        rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.

3.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

§ 17. Zmiana Regulaminu

1.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W wypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści informację o tej zmianie na stronie głównej Sprzedawcy. Informacja ta umieszczona będzie na stronie głównej Sprzedawcy przez okres co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni. Klienci, na rzecz których świadczone są usługi drogą elektroniczną zostaną powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich przy rejestracji Konta Klienta.

2.         Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

3.         Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 

§ 18. Postanowienia końcowe

1.         Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, co nie wyłącza możliwości otrzymania faktury w postaci tradycyjnej.

2.         Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3.         Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy. Klienci mogą w każdym czasie przeglądać Regulamin, pobrać go w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk. Na każde żądanie Klienta Regulamin zostanie mu dostarczony drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.

4.         Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 18.05.2018 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

 

Sprzedawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Sprzedawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Sprzedawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

-         złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

-         programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

-         spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

-         wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);

-         włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

-         włączona zapora sieciowa (ang. firewall),

-         aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

-         nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

-         czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

-         wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,

-         regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

-         szyfrowanie transmisji danych,

-         instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),

-         używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Prawo odstąpienia od umowy – pouczenie

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: AGAS Sp. z o.o., Reguły, ul. Bodycha 97, 05-816 Michałowice – Reguły, adres poczty elektronicznej: sklep@agas.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: AGAS Sp. z o.o., Reguły, ul. Bodycha 97, 05-816 Michałowice – Reguły niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Prawo odstąpienia od umowy – pouczenie (PDF)

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (PDF)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (formularz elektroniczny)

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

FORMULARZ REKLAMACJI (PDF)

FORMULARZ REKLAMACJI (formularz elektroniczny)

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu

FORMULARZ REKLAMACJI GWARANCJI (PDF)

Śledź nas na Facebooku